Mer än 560 legitimerade sjuksköterskor

Denna grupp har växt fram sedan den 20 mars 2021. Den bildades av specialist-sjuksköterskan Lotta Harming efter att hon såg ett behov att nätverka kring dessa oerhört komplexa frågor som aktualiserades i samband med pandemins utbrott.

Dela din berättelse

Vill du berätta om din upplevelse i vården eller om hur du blivit bemött av kollegor?

Har du fått en biverkan men inte blivit tagen på allvar?

Sjuksköterskan i framtiden

Hur ser framtiden ut för oss sjuksköterskor? Hälso- och sjukvården har under många år strävat mot specialisering. Allt fler kan alltmer inom ett smalt kunskapsområde. Detta är givetvis fantastiskt bra när det kommer till att ha tillgång till expertkunskap men kan det ha gått för långt?

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lag & Rätt

Vilka rättigheter har jag som anställd och vilka skyldigheter har t.ex. min arbetsgivare?

den legitimerade sjuksköterskans ansvar och kompetens

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA

”Legitimerad sjuksköterska har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning.Det innebär ett ansvar för att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen och kontinuerligt utveckla och fördjupa sin yrkeskompetens utifrån forskning och ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.

Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet.”

VILKA ÄR VI?

Svenska Sjuksköterskors Forum –
för vetenskap, etik och mänskliga rättigheter

Här är vår deklaration

Detta forum består i dagsläget av över 400 legitimerade sjuksköterskor. Vi opponerar oss främst mot hanteringen av Covid-19, en hantering som vi anser bryter mot de grundläggande värderingarna i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Sverige har nu klarat sig igenom pandemin under 2020 med mycket måttlig överdödlighet som främst drabbat de gamla, varför förlusten i levnadsår varit liten. Under 2021 har det varit en underdödlighet och mutationen Omikron har visat sig vara beskedlig och ha en mild sjukdomsbild. 

Vårt stadigt växande nätverk representerar ett brett urval av specialiseringar från hela landet. Vi står för en professionell, medmänsklig och personlig hälso- och sjukvård, där den enskilda människans hälsobeslut respekteras utan yttre påtryckningar.

De myndigheter som hälso- och sjukvården lutar sig mot bör välkomna en öppen och bred vetenskaplig debatt som når ut i allmän media. Denna vetenskapliga debatt lyser med sin frånvaro och vi anser att kritiska läkare och forskare nu inte får komma till tals och ibland även censureras på medier som YouTube och Facebook. Detta minskar befolkningens möjlighet att ta ställning i frågor som rör personliga medicinska beslut.

Vårt nätverk arbetar för att aktivt praktiserande och sakkunniga sjuksköterskor samt läkare skall vara tongivande i debatter som rör folkhälsan. De bör vara med och utforma riktlinjer och förordningar som våra myndigheter utfärdar. Individer och institutioner med kopplingar till läkemedelsbranschen och andra vinstdrivande aktörer får inte medverka i reglerande organ. Vattentäta skott mellan våra myndigheter och de vinstdrivande aktörer de är satta att bevaka skulle bidra till ökat förtroende.

Vi anser att vinstdrivande aktörer fått ett alldeles för stort inflytande på både Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. För att återställa förtroendet måste dessa myndigheter klart och tydligt redovisa allt jäv och alla eventuella kopplingar till den bransch de har till uppgift att bevaka.

Vi kräver att effektiva och vetenskapligt väl belagda behandlingar att förebygga och behandla Covid-19 genast ska släppas fram. Eftersom dessa beprövade behandlingar finns kräver vi att alla experimentella och villkorat godkända Covid-19-injektioner stoppas eftersom de visat sig ge upphov till en historiskt stor mängd skadeanmälningar och att risken vida överstiger nyttan.

Vi tar särskilt avstånd från Covid-19-injektioner avseende barn och gravida eftersom det inte finns tillnärmelsevis tillräcklig forskning om säkerhet och effektivitet för dessa grupper. Vidare ska föräldrars förmyndarskap fram till barnens myndighetsålder respekteras av skola, sjukvård och andra aktörer. Det är av största vikt att all form av påtryckning från skola, idrottsföreningar, religiösa samfund o.s.v. angående medicinska ställningstaganden genast upphör, då detta är frågor som den enskilda personen bör ta ställning till i samråd med sin behandlande läkare.

Vidare tar vi avstånd från såväl PCR- som antigentesterna som mätinstrument för att diagnosticera Covid-19, eftersom dessa visat sig ha bristande tillförlitlighet och att de absolut inte bör användas om någon inte har symtom. Om inga tillförlitliga mätinstrument finns kan vi inte fastställa varken smitta, sjukdom eller pandemi. Detta innebär att vi omedelbart bör återgå till att bedöma patienters hälsotillstånd utifrån kliniskt fastställda symptom.

Vårt nätverk tar starkt avstånd från de inskränkningar i personlig frihet och fråntagandet av rätten till självbestämmande som Pandemilagen medför. Fokuserad omvårdnad och ett utökat skydd av riskgrupper är en mycket bättre väg framåt. Friska människor skall inte hindras från att utöva sina arbeten, sköta sin skolgång eller andra fritidsintressen. De föreslagna vaccinpassen saknar medicinsk grund och strider mot Patientlagen gällande integritet och diskriminering.

I Svensk Sjuksköterskeförenings värdegrund står det: ”När du i din yrkesutövning möter missförhållanden som drabbar personen som du vårdar, oavsett om de beror på bristande resurser, ledarskap, organisation, arbetsmiljö eller kompetens, är du som sjuksköterska skyldig att agera. Alla sjuksköterskor behöver tillsammans föra en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förhållningssätt innebär i vår yrkesutövning men även utifrån samhällets förväntningar på professionens agerande. Det etiska ansvaret som sjuksköterska innebär ansvar för ditt eget handlande, vårdens kvalitet och för vilken vård samhället erbjuder. En del i att ständigt vara uppmärksam på förmågan och signalera när respekten för grundläggande värden hotas eller negligeras är att uttala och reflektera över centrala värden i verksamheten. Det finns ett samband mellan värdegrund, mänskliga rättigheter och professionsetik. Inom omvårdnad betraktas människan som en fri individ som har förmåga att göra val och ta ansvar och som både en generell och en unik varelse.”

Vår högsta prioritet är att sammanställa en grupp erfarna sjuksköterskor, läkare, oberoende forskare och jurister för att se över nuvarande system som på flera punkter bryter mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Vi måste säkerställa att brott mot dessa upphör med omedelbar verkan, samt eliminera risken för att dessa skall kunna upprepas i framtiden.

Vi arbetar aktivt med tio kritiska punkter

PUNKT NUMMER 1

Vi vill stärka befolkningens kunskap om och kontroll över sin hälsa. Detta innebär att tyngdpunkten och resurserna inom vården bör ligga på att förebygga ohälsa, i stället för att som nu fokusera på redan uppkomna hälsoproblem.

PUNKT NUMMER 2

Vi ser över och arbetar fram avancerade hälsopolicies där vi kan skydda relationen mellan legitimerad sjukvårdspersonal och deras patienter där de kan agera inom ramarna för oberoende vetenskap eller beprövad erfarenhet. Detta bör ske utan inblandning av nuvarande kontrollorgan då dessa bör ersättas med en oberoende kontrollfunktion som baseras på transparens och tydliga ramar för sin befogenhet.

PUNKT NUMMER 3

Vi vill skydda legitimerad sjukvårdspersonal från misstag på myndighetsnivå, samt säkerställa att det finns tydliga checklistor att följa. Dessutom vill vi stärka skyddet för visselblåsare om dessa checklistor inte följs.

PUNKT NUMMER 4

Vi önskar säkerställa att den expertis som hälso- och sjukvården lutar sig mot är vetenskapligt sanningsenliga, korrekta och inte på något sätt är jäviga. Svängdörrarna mellan våra reglerande organ och Läkemedelsindustrin måste upphöra.

PUNKT NUMMER 5

Vi kräver att den medicinska utfrysningskultur av oliktänkare samt censur av medicinsk/vetenskaplig information som pågår i allmän media upphör. Detta så att vi kan tillhandahålla oberoende vetenskapsbaserade fakta om Covid 19 och eventuellt kommande folkhälsoutmaningar.

PUNKT NUMMER 6

Vi anser det vara av högsta prioritet att sjukvården åter ges tillgång till fungerande och sedan tidigare godkända läkemedel som visat mycket goda resultat som förebyggande åtgärd och behandling av Covid 19.

PUNKT NUMMER 7

Vi vill arbeta fram en säker handlingsplan för hur vi ska bekämpa sjukdomar såsom Covid 19 utan att överskrida forskningsetiska riktlinjer och grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

PUNKT NUMMER 8

Vi kräver att myndighetsorgan såsom WHO ej har möjlighet att ändra redan fastställda definitioner utan att detta är djupt förankrat och godkänt av en absolut majoritet av oberoende sakkunniga.

2009 ändrade WHO definitionen av begreppet pandemi från att vara baserat på dödsfall till att i stället baseras på smittfall. Detta är ett exempel på ett i vår mening ogrundat beslut med stora konsekvenser för hur man betraktar och hanterar nya infektionsutbrott globalt.

PUNKT NUMMER 9

Vi medverkar till upprättandet av riktlinjer för att skydda barn under 18 år samt människor som av olika anledningar ej kan förmedla sig pga. av funktionshinder från medicinska ingrepp där risk överstiger nytta. 

PUNKT NUMMER 10

Vi främjar utvecklingen av en framtida sjukvård som grundar sig på effektiva och säkra behandlingsmetoder utan inblandning av egenintressen från centraliserade myndigheter och läkemedelsindustrin.

Denna deklaration var författad och
underskriven den 21 januari 2022 av:

Ingvar Ågren, Leg. Sjuksköterska Lotta Harming, Leg. Specialistsjuksköterska operationssjukvård
Camilla Marydotter,
Leg. Sjuksköterska Pia Hautajärvi, Leg. Barnmorska

Källförteckning

för sjuksköterskeuppropets deklaration

Källhänvisningar

• Kroppslig integritet 2 kap, 4§, 5§ och 6§ Grundläggande fri-och rättigheter i Regeringsformen. Innebärande i korthet att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsligt ingrepp även i andra fall än vad som avses i paragraferna fyra och fem.

• Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.
Lag (2010:1408).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-omforentanationernas-konvention_sfs-2018-1197
Information hämtat från remissvar från Bio-Medico-Legala-Nätverketremissvar-Socialdepartementet.pdf

https://ncd2021.org/

https://lakaruppropet.se/

Besök oss även på sociala medier